JŁdisches Leben in EuropaMit der Hilfe des Himmels

Promises - endlich auf Video!


 

Een Ander Joods Geluid is ontstaan uit onvrede over de wijze waarop debat en meningsvorming over IsraŽl in joodse kring plaatsvinden. Kritiek op IsraŽl wordt vertaald als: tegen IsraŽl. Elke vorm van begrip voor de Palestijnen betekent per definitie: tegen IsraŽl. Velen binnen de joodse gemeenschap houden hun mond of staan onvoorwaardelijk en ongenuanceerd achter nagenoeg alle officiŽle IsraŽlische (regerings-) standpunten.

Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich het publieke debat en de kritische meningsvorming over IsraŽl en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder dat er wordt getornd aan het bestaansrecht van de staat Israel.

Een Ander Joods Geluid wil het taboe doorbreken dat joden vinden dat zij geen kritiek op IsraŽl mogen uiten en dat ook van anderen niet accepteren. Het wil bereiken dat zowel binnen joodse kring als naar buiten toe kritische geluiden over IsraŽl mogelijk zijn zonder het etiket "tegen IsraŽl" opgeplakt te krijgen..

Een Ander Joods Geluid is bezorgd over het uitblijven van vrede in het Midden-Oosten, over onderdrukking en discriminatie van Palestijnen en over de gevolgen daarvan - ook voor de IsraŽlische samenleving. Juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van IsraŽl wil Een Ander Joods Geluid het debat aanzwengelen en vredesinitiatieven steunen met als uitgangspunt de algemeen aanvaarde beginselen van gelijkheid, verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Een Ander Joods Geluid staat voor:
∑ dialoog en wederzijds respect in plaats van geweld en machtsmisbruik;
∑ gelijke kansen en rechten voor alle bevolkingsgroepen;
∑ volledige terugtrekking van kolonisten en militairen uit de bezette gebieden in ruil voor vrede en veiligheid;
∑ het realiseren van een Palestijnse staat naast IsraŽl;
∑ Jeruzalem als hoofdstad van twee staten;
∑ een evenwichtige oplossing van het probleem van de Palestijnse vluchtelingen. Een voorwaarde is dat IsraŽl zijn medeverantwoordelijkheid voor het ontstaan van dit probleem erkent. Pas dan kan worden onderhandeld over de vraag hoe IsraŽl een bijdrage kan leveren om het onrecht te herstellen, zonder zijn eigen bestaan in gevaar te brengen.

Een Ander Joods Geluid steunt de vredesbewegingen en mensenrechtenorganisaties in IsraŽl die zich voor deze doelen inzetten.

Een Ander Joods Geluid richt zich op de Nederlandse samenleving en zal door middel van acties en verklaringen zijn stem laten horen en invloed trachten uit te oefenen op de politiek.

Ontstaan
De buitensporige reactie van IsraŽl op de tweede intifadah, zowel in de bezette gebieden als in IsraŽl zelf, heeft een aantal joden doen besluiten hierover publiekelijk verontwaardiging uit te spreken. Dit initiatief heeft veel weerklank gevonden. Vele joden hebben hun adhesie betuigd met de oproep in de advertenties van Een Ander Joods Geluid, en velen bezochten de eerste openbare bijeenkomst op 14 januari 2001. Uit de kring van ondertekenaars van het manifest is een aantal mensen naar voren getreden: het organiserend comitť, dat dit andere joodse geluid wil uitdragen en initiatieven zal ontplooien die daarvoor nodig zijn.

Activiteiten
Een Ander Joods Geluid wil zich op vele manieren laten horen, op eigen initiatief Ťn in reactie op wat anderen zeggen en schrijven. Ook het onderlinge debat binnen Een Ander Joods Geluid zal moeten bijdragen aan een gezonde kritische houding en de deskundigheid van zijn opvattingen.
Informatie zal worden verzameld uit onder meer de nationale en internationale pers, thematische dossiers worden aangelegd, en al deze informatie zal worden verspreid en becommentarieerd via een eigen website.

Samenwerking
Een Ander Joods Geluid wil samenwerken met verwante groepen in andere landen.

Organisatie
Een Ander Joods Geluid start als stichting om snel en adequaat te kunnen handelen en verantwoord met middelen en mensen om te gaan. Het zal de achterban steeds informeren en raadplegen.

Werkgroepen
Een Ander Joods Geluid moet gehoord worden en bestaat daarom vooral uit  een bundeling van activiteiten en actieve werkgroepen. Op dit moment zijn actief of in wording:
een jeugdgroep voor het organiseren van info-avonden voor jongeren/studenten;
een website-groep voor het maken van de website en een e-mailkrant;
een groep voor het openbare debat die openbare bijeenkomsten met sprekers en discussies organiseert;
een internationale groep voor het leggen en onderhouden van contacten met gelijksoortige bewegingen ter wederzijdse ondersteuning en versterking;
een financiŽle groep voor het vinden en werven van middelen;
een schrijfgroep voor het schrijven van en reageren op artikelen in diverse media.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Max Wieselmann
Secretaris: Hajo Meyer
Penningmeester: Anneke Mouthaan

Raad van Advies:
Harry de Winter (voorzitter)
Hedy d’Ancona
Salvador Bloemgarten
Dieuwertje Blok
Hans Fels
Leo Mok
Chaja Polak
Marian Sax
Ed van Thijn
Carola de Vries-Robles
Micha de Winter

EAJG:
Postbus 59506
1040 LA  Amsterdam
Tel 020-67.95.850 / 020-66.41.687.
Postgiro: 7401063
E-mail: eajg@xs4all.nl
 

(uit de stichtings statuten)
De stichting Een Ander Joods Geluid stelt zich ten doel:
a. het voeden van het publieke debat en de kritische meningsvorming over Israel en de bezette gebieden;
b. het doorbreken van het taboe dat Joden vinden dat zij geen kritiek op de staat Israel mogen uiten en dat ook van anderen niet accepteren;
c. het uit verbondenheid met het lot en voortbestaan van Israel ondersteunen van vredesinitiatieven met als uitgangspunt de algemeen aanvaarde beginselen van gelijkheid, verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ten einde een duurzame vrede in het Midden-Oosten te bereiken zonder onderdrukking en/of discriminatie van welke kant en in welke vorm dan ook.
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevordelijk kunnen zijn.

(onderstaand de advertentietekst zoals die verscheen in Het Parool van 25 en 27 oktober en NIW van 27 oktober)

Steuncomitť Israelische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties

EEN ANDER JOODS GELUID


Wij, Joden in Nederland, zijn:

  • Voor een beleid van dialoog en verdraagzaamheid in Israel in plaats van een beleid gebaseerd op geweld en de arrogantie van de macht.
  • Voor een beleid gebaseerd op wederzijds respect en erkenning van de politieke en mensenrechten van Joden en Palestijnen.
  • Voor een vredesbeleid gebaseerd op een duurzame, geweldloze en rechtvaardige oplossing van het conflict, met als resultaat een Palestijnse staat naast Israel.
  • Voor Jeruzalem als hoofdstad van twee staten, zoals Israelische vredesgroepen bepleiten. Wij steunen de democratische krachten in Israel die vinden dat de Israelische Palestijnen dezelfde rechten en kansen moeten krijgen als de Israelische Joden.

De provocatie van Sharon was het lont dat het kruitvat vol Palestijnse frustraties heeft aangestoken. Resultaat: Een spiraal van buitensporig geweld, waarbij aan beide kanten excessen hebben plaatsgevonden. De getalsverhouding van de slachtoffers spreekt voor zich. Kern van het conflict is de structurele ongelijkheid tussen (Joodse) Israeli’s en Palestijnen.

Het vredesproces heeft in de afgelopen zeven jaar nog geen eind gemaakt aan de onderdrukking van Palestijnen in de bezette gebieden. Onder de regering-Barak zijn de landonteigeningen t.b.v Joodse nederzettingen voortgezet; Palestijnse huizen, vooral in en rond Jeruzalem, worden vernietigd; de verdrijving van Palestijnen uit Jeruzalem gaat door; de bewegingsvrijheid van Palestijnen blijft aan beperkingen onderworpen. Door het gebrek aan verbetering van hun levensomstandigheden zijn de frustraties onder hen hoog opgelopen.

Ook de Israelische Palestijnen hebben uiting gegeven aan hun woede en frustratie over meer dan 50 jaar discriminatie door alle Israelische regeringen. Op terreinen zoals onderwijs en gezondheidszorg, worden de Arabische staatsburgers van Israel als tweederangs burgers behandeld vergeleken met hun Joodse landgenoten.

Gelukkig is ook de vredesbeweging in Israel - alhoewel dat hier nauwelijks zichtbaar is - zeer actief en werkt samen met Palestijnen om de geweldsspiraal te doorbreken. Zij roepen op hen te steunen.

 

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door de Stichting "De Initiatieven".

(onderstaand de advertentietekst zoals die is verschenen in De Volkskrant, NRC en Trouw van maandag 11 december)
 

Steuncomitť Israelische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties
EEN ANDER JOODS GELUID
in het belang van het overleven van Israel
 

Wij staan voor:

  • Dialoog en wederzijds respect in plaats van geweld en machtsmisbruik.
  • Gelijke kansen voor alle bevolkingsgroepen en erkenning van de politieke en mensenrechten van Joden en Palestijnen.
  • Volledige terugtrekking van kolonisten en militairen uit de bezette gebieden in ruil voor vrede en veiligheid.
  • Jeruzalem als hoofdstad van twee staten met gedeelde soevereiniteit.
  • Een rechtvaardige oplossing voor het vluchtelingenprobleem.

Een lijst met ondertekenaars van bovenstaand appŤl is te vinden op: www.xs4all.nl/~sivmo.
Uw adhesiebetuiging is welkom per e-mail, post, fax/tel.

St. EAJG
Postbus 59506
1040 LH  Amsterdam
Giro: 7401063
Tel:  020-67.95.850
E-mail): eajg@xs4all.nl

 

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door de Stichting "De Initiatieven".

LIJST VAN ONDERTEKENAARS (bijgewerkt t/m 12-02-2002):

Izzy Abrahami, Dorit Aharon, L.M. Akkerman, Kiki Amsberg, Hedy d'Ancona, Milo Anstadt, A. van Arend, Max Arian, Jonathan Arnowitz, P.J. Arts, Reina Ascherman, S.C. van Ast-Klein, Hanneke Bakker, Look Bakker, Shulamit Bamberger, Pinny Baruch, Ellen van Beenen-Fels, Judith de Beer, Netty Beetz-Kater, H. Behrendt, Hans Behrendt, Nava Benyamini, Anil van den Berg, Max van den Berg, Jaap van den Bergh, Victoria van den Bergh, Chulah Berkowitz, Eric Berman, Sonja Bernd't, Miriam Berthauer, Joris Beulink, Harco Bijgkerk, Dorie Birkenhšger, Hanny Blanken-Straatman, Salvador Bloemgarten, Dieuwertje Blok, Tessel Blok, Arnold Blom, J. Blom, Samuel Boas, Tom Boekman, Vera Bondy, Flip Bool, Carolien Boon, M.V. Boon, Bart Boumans, Judith Bruinsma, Benny Brunner, Andrť Cats, Robert Chesal, Alfred van Cleef, Barend Cohen, Carla Cohen, E.H. Cohen, Herman Cohen, Lo Cohen, Louis H. Cohen, Riwka Cohen, Ron Cohen, Wil Cornelissen, Elisabeth van Creveld, A. van Dam, Ellen van Dam, Timna van Dam,Mevr. van Dam-Lissauer, N. Dank, Myriam Daru, Leo Davidson, Paul Denekamp, Nol van Dijk, Pieter Dijker, Ineke van den Dop, Sima van Dullemen-Colcher, Jenny Ebel, Frits Eigenfeld, Louis Ekstein, Han Emanuel, Ruth Ewald, Corinne A. Falch, Hans Fels, Anita Frank, Rachel Frankenhuis, Ofer Frenkel, M.J. Fridman, Elad Friedberg, M. Friedman, R. Frieke, N.H. Frijda, Sabine Frogel, Rina Fuks-Mansfeld, Evelien Gans, Jehudith Gartenberg, Arnold van Gelder, Frederik van Gelder, Mirjam Ghijsels, Lex van Gilse, J. Godfried, Jan de Goede, Marco de Goede, Chaja Goldberg, Loes Gompes, Pjotr Gonggrijp, Ilja Gort, Ella Goubitz, Maria Goudsblom-Oestreicher, Mike Gould, E. Govers, Marjan de Graaf, Theo K. de Graaf, Hanneke Groenteman, J.W. de Groot, M. GrŁnberg, Christopher Hahn, Jaap Hamburger, Janneke Harmsen-de Boer, Greetje van der Harst-de Leeuwe, H. Hartogs, Esther Hasselaar, S. Hasselaar-v. Son, Iman Heistek, Mirjam van Hemert, Corrie Herman, Abel Hertzberger, Joyce Hes, Judith Hessels, H.E. Hettema, Fanny Heymann, Maarten-Jan Hijmans, Joop Hillebrand, S.M.T. Hillebrand-Snijders, Kees van der Hilst, Danielle van Hilten, Max Hirsch, Rudi Hirschfeld, D. Hoek, Celine van der Hoek-de Vries, Louise Hoogendijk-de Jong, F. Hoogervorst, Leo Hororwitz, Judith Huber, Edo en Rosella Huber-Spanier, Esther Hugenholtz, Liesbeth Ikink-Dasberg, Margot Israels, Flory Italianer, C. Jacobs, E.R. Joemmankhan-Borguit, Clara de Jong, David de Jong, Frans en Lida de Jong-Nijkerk, L. de Jong, Rudolf de Jong, Robert Kalma, Emily Kann, Hadassah Kann, Miriam Kann, Arie Kanter, Ram Katzir, Alliza Keizer, Eddie Keizer, Desanka Kempers, Gisela Kempers-Bunselmeyer, Paul Kempers, Tine Kho, Marlette van Kleef, Ida M. Kleiterp, Tony Kraft, Andra's Krahl, Jaaky Krant, J. Kropveld, A. Kropveld-Plas, A.C. Kuiper-v.d. Leeuw, Alex Kuipers, J.W.A. Langendijk, Erika van Leer, Bernice Lehman, Bertje Leuw, Renee Leuw, Benji de Levie, M.K. Levie, David Ligtenstein, Joost van der Lijn, Yvonne van der Lijn-Romyn, Loes de Lind van Wijngaarden-de Ridder, Heidi Lobato, A.M. LŲbler, Jeannette Loeb, Harry LŲvenstein, Constance van der Maesen, A. Malhado, Donald de Marcas, H. Marcus, Myriam Mater, Hajo Meijer, Awraham Meijers, Debora Meijers, Chaya Meijler, Lida Meinema, Wilma Menko, Barbara Meter, Hajo Meyer, Emma Meyler, Bertien Minco, Marga Minco, Bernard Mindlin, L. Mok, Ies Monas, Flora Monas, Anneke Mouthaan, Ben Mouwes, Lieneke Mouwes, A. Munnikendam, E.H. Nagel-Ossendrijver, Yoeke Nagel, Florie Neter-Polak, Raymond Nethe, Erga Netz, L.B. van Nierop, Eduard Nusselder, Helena van Oers, Helly Oesteicher, Astrid Ornstein, Edith Ossendrijver, Loeke Pam, Ruben Pasmanter, Orna Pelleg, E.J. Perels, Frances Place, Chaja Polak, Lisa Polak, Ronny Pouw-de Jong, Erik van Praag, Herman van Praag, Onno van Praag, Fam. Premsela, Harry Prins, Trude van Reemst-de Vries, Anneroos Reich, Han Reich, Margreet Reiss, Tsur Reshef, Peter van der Rijt, Thom Rinsma, Bernice Rinsma-Lehman, L. Roodenburg, Miriam Rookmaaker, Job Roos, Femke Roos, Erik Ross, Hella Rottenberg, Sandra Rottenberg, Herman Sallť, F. Salomon, Frank Sanders, Hannie Sanders, Ellen Santen, Karin Santen, Marjan Sax, Michael Schaap, Lenie Schabracq, Wanda Scheen-Schabracq, Leo Schijveschuurder, Isabel Schnabel, Jorien Schreuder, Michal Shabtay, Berl Sijes, Rob Simons, Ida Sjouwerman, George Sluizer, Joost Smiers, S. Smit-Pimentel, Sasja Snijder, Kim Soepnel, L. Soester, U. Soester, E. Spanjer, Helga Spier, Nanny Spier, Yvonne Spreekmeester, H.E. Sprey-Pieters, Fred Stammeshaus, Doenja Steenhuis, L. Sterck, E. Sternheim, Daphne Stibbe, Z. Stirbu-Rezus, Eva Strausz, Ester Strausz, Carla Swelheim, Fayga Szmulewitz, Frank Tas, Isa Tas, Sallo van Tijn, Nicolette Touber, Rene Treumann, Carola Treumann, Rolf van Tuin, Nel Vega, Hella Velsink, Xandra Veltman, Harry Visser, Matthijs Visser, Ellen Marie Vogel, Hans Voogt, C. de Vries, Carola de Vries-Robles, Fanny J. de Vries, Leonore de Vries, Marjolein de Vries, Dorith van der Waerden, Daniel Waterman, Pieter Waterman, Ruth Waterman, Tamara Waterman, Miriam Weiler, B. Wieselman, Max Wieselmann, L.D. Wijngaard, Manja Wijnschenk, Harry de Winter, Micha de Winter, M. Zom, Boukje Zomerplaag, Sonja van Zutphen, J.J. Zwart-Plas.

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

Wij roepen u hierbij op om mee te werken om 'Een andere Joods geluid' meer bekendheid te geven, bijvoorbeeld door: ingezonden brieven te schrijven, interviews te geven, uit te leggen waarom u de oproep heeft ondertekend, spreekbeurten te houden, het aan te kaarten bij organisaties waar u deel van uitmaakt, enz.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken die een donatie heeft gedaan.

Bij voorbaat dank.

INHOUDELIJK JAARVERSLAGEN SIVMO

hagalil.com 26-09-2002

Books


DE-Titel
US-Titel

 
 
Refusenik Watch,
Refuse
Gush Shalom
New Profile
Shalom achshav
Taayush

[Hevenu Schalom
alenu!]

Radio Hebrew:
[
ZaHaL-WM]
[Kesher israeli]

Copyright: hagalil.com / 1995...

haGalil onLine